Ulighed i sundhed set i lyset af Robusthedskommissionens anbefalinger

Morgen Talk 7. novembers 2023 kl. 9:00-10:00

I september kom Robusthedskommissionen med anbefalinger til løsning af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet med sikring af uddannet og kompetent personale i hele landet. Til den sidste Morgen Talk i alliancen var to medlemmer af Robusthedskommissionen inviteret til at tale om det fremtidige arbejde med ulighed i sundhed på baggrund af kommissionens anbefalinger.

Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og -politik på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, gav et indblik i nogle af kommissionens anbefalinger og baggrunden for disse.

Ricco Dyhr, sygehusdirektør på Nykøbing Falster Sygehus, fortalte om, hvordan de på Nykøbing Falster Sygehus håndterer ulighed i sundhed på baggrund af kommissionens anbefalinger.

Jesper Fisker, adm. direktør i kræftens Bekæmpelse, var moderator.

Se Ricco Dyhrs og Mickael Bechs PowerPoint-præsentationer (PDF) her.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen deler ud af erfaringerne efter 2,5 år med COVID-19

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen deler ud af erfaringerne efter 2,5 år med COVID-19 – kommunikation i øjenhøjde og sundhedstilbud tæt på borgerne, hvad tager Sundhedsstyrelsen med, som kan anvendes i forhold til sårbare borgere i fremtidens sundhedsvæsen?


Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse er moderator.

”Hvordan bekæmpes social ulighed i sundhed? – fem konkrete forslag til at begynde med”

Morgen Talk 17. marts 2022 kl. 9:00-9:30

”Hvordan bekæmpes social ulighed i sundhed? – fem konkrete forslag til at begynde med”

Finn Diderichsen, professor emeritus, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet præsenterer forslag til, hvad regeringen bør gøre, hvis der lanceres en bred politisk satsning med fokus på, hvordan social ulighed i sundhed skal reduceres.

Finn Diderichsens powerpoint kan tilgås her

Hvordan sikres det, at sårbare borgere får samme og lige adgang til sundhedsvæsenet?

Udgangspunktet for denne Morgen Talk var inspiration fra konkrete initiativer, som er søsat med et formål om blandt andet at reducere den sociale ulighed i sundhed. Fokus var på, hvordan initiativer kan understøtte de sårbare borgeres muligheder i sundhedsvæsenet.

Jette Lyngholm, koordinator ved Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning i Aarhus, gav et indblik i Kræftens Bekæmpelses Navigatortilbud til patienter med kræft.

Anne Hvenegaard, programleder Aktiv Patientstøtte, fortalte om projektet Aktiv Patientstøtte, og om hvordan dette projekt kan hjælpe borgere, som eksempelvis er i risiko for genindlæggelse.

Spændende oplæg med fokus på konkrete tiltag om, hvordan sårbare borgere kan understøttes i sundhedsvæsenet.

Jesper Fisker, adm. direktør i kræftens Bekæmpelse, var moderator.

Q/A: 
Der blev stillet en række spørgsmål, som vi ikke nåede at få besvaret. Svar på spørgsmålene kan ses herunder.

Spørgsmål 1: Er der forskelle mellem patientvejledere og Aktiv Patientstøtte personer?

En patientvejleder adskiller dig væsentligt fra en aktiv patientstøtte (APS) sygeplejerske ved, at den førstnævnte vejleder om rettigheder i mødet med sundhedsvæsenet og kan hjælpe med at klage. En APS-sygeplejerske støtter, rådgiver og coacher patienten til at blive bedre til at leve med egen sygdom og navigere i sundhedsvæsenets tilbud – dog ikke med henblik på rettigheder, men mere viden om, hvad der findes af relevante tilbud ift. det, som patienten mener at have brug for eller et ønske om.

Spørgsmål 2: Hvem ansætter Aktiv Patientstøtte personalet? Er de regionsansatte?

Det er regionerne, som ansætter sygeplejerskerne.

Hvordan reduceres risikoen for, at børneovervægt rammer socialt skævt?

Med denne Morgen Talk blev der gjort status på udviklingen i den sociale ulighed i børneovervægt blandt ind- og udskolingsbørn.

Fenja Søndergaard, fuldmægtig, Danmarks Statistik og Anja Pia Biltoft-Jensens, seniorforsker DTU, oplæg tog udgangspunkt i en fælles analyse fra juli 2021: https://www.dst.dk/da/TilSalg/perspektiv/2021/2021-08-17-overvaegt-blandt-boern-rammer-skaevt 

Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, overlæge og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt, viste hvordan udviklingen i børneovervægt forekommer imellem befolkningsgrupper.

Spændende oplæg med fokus på konkrete tiltag til, hvordan børneovervægt kan forebygges.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, var moderator.

Q/A

Til Morgen Talken blev der stillet et par spørgsmål, som seerne ikke fik svar på. Vi har samlet svarene herunder:

Spørgsmål 1: ”Ved man, hvad det vil koste, hvis x-antal skal medicineres med overvægtsmedicin i fremtiden?”
Der er cirka 800.000-900.000 voksne danskere med svær overvægt (BMI>30), så næsten uanset prisen per enhed, så vil et fremtidigt brug af overvægtsmedicin blive dyrt. Det vil kræve, at de rette behandles, da der ikke er tvivl om, at medicinsk behandling har sin plads hos nogle personer med svær overvægt. 

 Spørgsmål 2: ”Kan du/I sige lidt mere om, hvordan man definerer overvægt blandt børn ud fra BMI?”
I analysen fra DTU Food og Danmarks Statistik er kategoriseringen af overvægt blandt børn baseret på metoden beskrevet af Cole og Lobstein; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.2047-6310.2012.00064.x Dette er den samme metode, som anvendes af Sundhedsdatastyrelsen. Med andre ord betyder det, at der tages højde for køn og alder, når børnene kategoriseres. Hvorvidt et barn kategoriseres med overvægt afhænger altså ikke kun af BMI, men også af barnets køn og alder, da pigerne f.eks. har en højere grænse end drengene. Man kan her læse mere om, hvordan overvægt blandt børn defineres: [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28416073/ 

 Spørgsmål 3: ”Er der noget i data, som tyder på, at der er blevet større social ulighed i overvægt i de sidste 10 år, hvor forekomsten i gennemsnit har været uændret?”
De data, som Danmarks Statistik har til rådighed, dækker årene fra 2012-2018. Med afsæt i data er forskellene ikke blevet større, hvilket vil sige, at andelen af overvægtige børn til forældre i den laveste indkomstgruppe eller med lavest uddannelsesniveau ikke er signifikant større i 2008 end i 2012. Data for de enkelte år er dog forbundet med en vis usikkerhed, da repræsentativiteten og datakvaliteten er svingende. Overordnet så ser det ikke ud til, at hverken forekomsten generelt eller uligheden (forskellen mellem grupperne) har ændret sig afgørende fra 2012 til 2018.

Hvordan kan almen praksis bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed?

Lise Dyhr og Mogens Vestergaard gav konkrete eksempler på, hvordan almen praksis har en vigtig rolle i at understøtte og hjælpe sårbare borgere.

Lise Dyhr er praktiserende læge, bestyrelsesmedlem af DSAM og formand for interessegruppen, som har udarbejdet Hvidbogen ”Giv mest til dem med størst behov”. Hvidbogen er opdelt i to dele med konkrete værktøjer til almen praksis og eksempler på, hvordan værktøjerne kan omsættes. https://www.dsam.dk/kvalitet/giv_mest_til_dem_med_stoerst_behov/

Mogens Vestergaard er praktiserende læge i Lægefællesskabet i Grenå, professor, seniorforsker og overlæge ved Forskningsenheden ved Almen Praksis på Aarhus Universitet. Han driver sammen med to kompagnoner Lægefællesskabet i Grenå, hvor de har iværksat konkrete indsatser målrettet sårbare borgere. Lægefællesskabet er et eksempel på, hvordan praktiserende læger kan understøtte og hjælpe sårbare borgere i yderområderne i Danmark.

En spændende Morgen Talk med en kobling mellem teori og praksis med Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, som moderator.

 

Hvordan kan børns tidlige udvikling have en indvirkning på den sociale ulighed i sundhed?

Til den tredje Morgen Talk var der fokus på børns tidlige udvikling og heraf betydningen for den sociale ulighed i sundhed.

Dorte Fischer, næstformand, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og sundhedsplejerske i Rudersdal Kommune fokuserede på sundhedsplejerskernes betydning for børns tidlige udvikling, herunder hvordan den tidlige udvikling kan have betydning for den sociale ulighed i sundhed.

Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis ved KL, Forskningschef v. Aalborg Kommune og Adjungeret professor ved Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, præsenterede projektet "Børneliv i sund balance", som har til formål at styrke de eksisterende indsatser samt at udvikle og afprøve indsatser, som fremmer at forældre, kommunale aktører og lokalsamfund kan gøre en forskel for børns trivsel og sundhed.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, var moderator på denne Morgen Talk.

Vi beklager de tekniske udfordringer, som der opstod under vejs med deling af powerpoint. I kan se eller gense powerpointsene herunder: 

Dorte Fischers powerpoint kan ses her

Tine Curtis powerpoint kan ses her

Hvordan løftes de sårbare borgere ud af den sociale ulighed i sundhed?

Den anden Morgen Talk i regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed bød på to spændende oplæg om sårbare borgeres muligheder for at navigere i det danske sundhedsvæsen. Der blev kastet et lys på, hvordan sundhedsvæsenet kan imødekomme denne gruppe borgeres behov.

Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin og global sundhed ved Syddansk Universitet og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital fokuserede blandt andet på, hvordan livsvilkår påvirker den enkeltes sundhed.

Peter Bindslev Iversen, ph.d., programchef ved Steno Diabetes Center Sjælland gav konkrete eksempler på, hvordan Steno Diabetes Center Sjælland imødekommer de sårbare borgeres behov. 

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, var moderator på denne Morgen Talk.

 

Health Literacy (sundhedskompetencer) − borgerens muligheder for at navigere i det danske sundhedsvæsen

Den første Morgen Talk i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed bød på spændende oplæg om blandt andet de barrierer, som der kan være for borgeres deltagelse i sundhedstilbud.

Helle Terkildsen Maindal, professor ved Aarhus Universitet, seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen og formand-elect for Dansk Selskab for Folkesundhed præsenterede begrebet Health Literacy (sundhedskompetence) med en belysning af, hvilken betydning sundhedskompetence har for borgernes muligheder for at navigere i sundhedsvæsenet.

Efterfølgende gav Mette Bach Larsen, seniorforsker ved Afdeling for Folkeundersøgelser, et indblik i den sociale ulighed i kræftscreening med fokus på den manglende deltagelse blandt sårbare borgere og årsagerne hertil. Udgangspunktet er forskningsprojekter ved Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland.

Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, var moderator på denne Morgen Talk.