Partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

 • 3F

  ”Uligheden i sundhed bliver på flere områder stadig større. Det er uretfærdigt og koster samfundet milliarder af kroner hvert år i sygdom og manglende arbejdskraft. 3F ønsker, at der gøres op med den store ulighed i sundhed, så alle oplever samme behandling i sundhedssystemet – uanset uddannelses- eller indtægtsniveau.”

  3F

  Sundhedspolitisk konsulent
  Peter Hamborg Faarbæk
  peter.faarbaek@3f.dk 
  +45 22 85 77 04
   
  Næstformand
  Tina Christensen
  tina.christensen@3f.dk 
  +45 88 92 05 30
  +45 24 59 56 14

 • Anti Doping Danmark

  "Anti Doping Danmark arbejder for at forebygge brug af sundhedsskadelige, muskelopbyggende stoffer (særligt anabole steroider) i samarbejde med fitnessbranchen og fagprofessionelle, som møder unge i risikogruppen og dem, der har et misbrug. Misbrug og store personlige udfordringer forbundet hermed findes i alle samfundslag, men noget tyder på at risikoen øges ved sociale udfordringer i opvæksten samt involvering i kriminelle miljøer. Vi håber gennem alliancen at finde og dele viden, knytte relationer og udforske muligheden for at udvikle fælles indsatser for målgruppen."

  Anti Doping Danmark

  Seniorkonsulent
  Malene Radmer Johannisson
  mrj@antidoping.dk
  +45 51 90 86 98

 • Bedre Psykiatri

  "Ingen bliver så hårdt ramt af ulighed i sundhed, som mennesker med psykisk sygdom. Resultatet er mindre og ringere behandling og for tidlig død. Mange med psykisk sygdom lever i social nød, og alvorligt psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end den øvrige befolkning. Arbejdet for mere lighed er derfor en af psykiatriens og sundhedsvæsenets vigtigste udfordringer"

  Bedre Psykiatri

  Chefanalytiker 
  Jens Peter Eckardt 
  jpj@bedrepsykiatri.dk
  +45 5352 9900

 • Behandlingsrådet

  ”Ulighed i sundhed omfatter både ulighed i risikoen for at blive syg og ulighed i konsekvenserne af at være det. Derfor er det at bekæmpe social ulighed i sundhed et spørgsmål om både forebyggelse og behandling. Behandlingsrådet har fra 2022 fået til opgave at udarbejde årlige analyser, der skal afdække og belyse ulighed i behandling og tilbud for patientgrupper. Analyserne skal blandt andet bidrage til at sikre, at sundhedsvæsenet ikke forstærker den ulighed i sundhed, der allerede etableres tidligt i livet - eksempelvis via ulighed i den behandling, patienter får.”

  Behandlingsrådet

  Konsulent
  Pernille Skovgaard Christensen
  psc@behandlingsraadet.dk
  +45 25 30 09 32

 • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

  "Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er forankret i det behandlende sundhedsvæsen, men vi fokuserer forskningsmæssigt på sundhed i bredere forstand og arbejder for at fremme sundhed – såvel fysisk, psykisk og socialt. Vores overordnede ambition er således at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning."

  Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

  Centerchef, adjungeret professor, ph.d.
  Peter Bentsen 
  Peter.bentsen@regionh.dk

  +45 38 16 30 20 

 • Danmarks Almene Boliger

  ”Vi ved, at beboere i almene boligområder i gennemsnit har dårligere helbred end den øvrige befolkning. Almene beboere kæmper med flere dårlige livsstilsvaner som rygning, lav fysisk aktivitet og svær overvægt, samt har få sociale kontakter og oplever ensomhed. De almene boligområder er derfor en vigtig arena for at nedbringe uligheden i sundhed. Vi arbejder bl.a. for, at sundhedsindsatserne rykker tættere på beboerne og ud i boligområderne. Vi ved, at løsningerne skal findes i et tæt samarbejde med aktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Derfor er vi en del af alliancen mod ulighed i sundhed”

  Danmarks Almene Boliger

  Afdelingschef
  Rikke Lønne 
  ril@bl.dk 
  +45 33 76 20 72 

 • BUPL

  "Alle børn og unge har ret til #godtbørneliv. Desværre vokser alt for mange børn og unge op i social udsathed, som har store konsekvenser for deres sundhed, trivsel og muligheder senere i livet. Derfor skal vi blive bedre til at forebygge tidligt og sikre at alle bliver en del af fællesskabet uanset baggrund. Det arbejder pædagogerne med hver eneste dag i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Men det kræver reel politisk vilje hvis vi skal bremse uligheden. Derfor er BUPL med i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed."

  BUPL

  Politisk konsulent
  Christina Elling Skarving
  ces@bupl.dk
  +45 51 33 76 90

 • Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

  ”I COMPAS arbejder vi for at mindske den sociale ulighed der ses i prognosen hos danske kræftpatienter. Kræftpatienter der har færre sociale, økonomiske eller fysiske ressourcer har ikke samme gavn af udviklingen i tidlig diagnose og behandling som bedre stillede kræftpatienter. Det vil vi forsøge at ændre på, ved at udvikle kliniske eller organisatoriske indsatser som gavner (også) de mindre ressourcestærke kræftpatienter i Danmark."

  Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

  Gunn Ammitzbøll
  gunnam@cancer.dk

  Tlf: 22462733

 • Danish Comprehensive Cancer Center

  "Vi vil mindske uligheden i kræft ved at skabe samarbejde mellem forskere og hospitalerne på tværs af landet, så alle kræftpatienter får adgang til den nyeste forskning og bedste behandling, uanset bopæl. Derfor er DCCC med i Alliancen og arbejdet for mere lighed i sundhed".

  Danish Comprehensive Cancer Center

  Sekretariatschef 
  Louise Ø. Livijn 
  louise.O.livijn@dccc.dk
  +45 40 14 18 49

 • Danske Multidisciplinære Cancer Grupper(DMCG)

  "Det er uacceptabelt, at ulighed på kræftområdet rent faktisk er stigende – et forhold, der kræver stort politisk mod og opmærksomhed at ændre på.
  DMCG.dk ønsker at være en del af løsningen – med mere fokus på forebyggelse og generel sundhedsfremme samt individualiserede forløb understøttende den enkelte patients behov."

  Danske Multidisciplinære Cancer Grupper(DMCG)

  Formand
  Michael Borre
  borre@clin.au.dk
  +45 29 612 713

 • Danmarks Apotekerforening

  "Social ulighed på medicinområdet er udtalt. Borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk i arbejde. Det er ikke usædvanligt, at vi på apotekerne møder borgere, der ikke har råd til nødvendig medicin. Det skal der gøres noget ved! Derfor vil vi være med til at bekæmpe sociale ulighed i sundhed som en del af alliancen.”

  Danmarks Apotekerforening

  Chefkonsulent
  Birgitte Nørby Winther
  bnw@apotekerforeningen.dk
  +45 33 76 76 00
  +45 33 76 76 72

 • Danske Fysioterapeuter

  "Danske Fysioterapeuter arbejder for at fremme sundhed, livskvalitet og handlekompetence samt forebygge funktionstab og begrænsninger hos det enkelte menneske. Derfor skal der et langt større fokus på at bekæmpe den ulighed, der står i vejen for sundheden for alt for mange mennesker."

  Danske Fysioterapeuter

  Afdelingschef Politik
  Ann Sofie Orth
  aso@fysio.dk
  +45 33 41 46 35

 • Danske Handicaporganisationer

  ”Mennesker med kronisk sygdom og handicap ønsker et sundt og aktivt liv ligesom alle andre. Men mange steder møder de barrierer i form af ringere adgang til tandpleje, kræftscreeninger, motionstilbud mv. Danske Handicaporganisationer vil samarbejde om, at det sunde liv skal være for alle.”

  Danske Handicaporganisationer

  Chefkonsulent
  Jannie Bruun Andersen
  jba@handicap.dk 
  +4526796165

 • Dansk Metal

  "Social ulighed i sundhed skal og kan ikke accepteres. Alle har ret til at have et godt liv og der skal gøres op med uligheden. I Dansk Metal arbejder vi bl.a. med mental sundhed og trivsel og hvordan man kan spotte en kollega, som hænger med hovedet og mistrives."

  Dansk Metal

  Koordinator
  Pia Haandbæk
  piha@danskmetal.dk
  +45 21 28 83 57

 • Dansk Kiropraktor Forening

  ”Kiropraktorerne ønsker et sundhedsvæsen med fokus på lige sundhed for alle. Et sundhedsvæsen, der sætter patienterne først, og som arbejder for at prioritere og skabe de bedste rammer for borgere med lidelser i muskler og led, uanset hvor de bor, og hvad de fejler.”

  Dansk Kiropraktor Forening

  Konsulent
  Christina Nielsen
  cn@danskkiropraktorforening.dk
  +45 20 67 90 30 

 • Danske Patienter

  ”Vi kan ikke acceptere, at dem med power eller det bedste postnummer får en markant bedre behandling i sundhedsvæsenet end de, som kæmper med overskuddet eller bor i en kommune, der nedprioriterer sundhed. Danske Patienter vil arbejde for og samarbejde om løsninger, som kan gøre op med sundhedsvæsenets reproduktion af uligheden i sundhed og samfund.”

  Danske Patienter

  Sundhedspolitisk konsulent
  Johanne Kure
  jk@danskepatienter.dk 
  +45 33 41 47 54

 • Dansk Psykiatrisk Selskab

  "Mennesker med psykiske lidelser er ofte også socialt dårligt stillet. De lever i gennemsnit 10-15 år kortere end baggrundsbefolkningen, blandt andet på grund af utilstrækkelig behandling af fysiske lidelser. Der skal tages initiativer der modvirker ulighed i sundhed, også for mennesker med psykiske lidelser."

  Dansk Psykiatrisk Selskab

  Forperson
  Merete Nordentoft
  forperson@dpsnet.dk 
  +45 20 60 75 52

 • Dansk Psykoterapeutforening

  ”Ulighed i sundhed gælder i særdeleshed for psykisk sygdom. Mange får ikke den specialiserede psykoterapi, som de har brug for. Hvis man vil have hurtig og god psykoterapi skal man også ofte selv betale.”

  Dansk Psykoterapeutforening

  Politisk rådgiver
  Stig Poulsen
  sp@dpfo.dk 
  +45 71 96 72 61

 • Danske Psykomotoriske Terapeuter

  "Psykomotoriske terapeuter arbejder ud fra et helhedsperspektiv, hvor sundhed er et produkt af ikke blot fysiske, men også psykiske og sociale faktorer. For at mindske ulighed i sundhed er det nødvendigt med et blik for disse faktorers samspil. Sårbare mennesker, med komplekse sundhedsudfordringer har behov for at sundhedsfaglige og socialfaglige professioner arbejder sammen. Derfor mener Danske Psykomotoriske Terapeuter, at alle ikke skal behandles ens, ulighed i sundhed bekæmpes med et fokus både på helheden og på den enkeltes individuelle situation."

  Danske Psykomotoriske Terapeuter

  Politisk konsulent
  Lars Granerud 
  lg@dap.dk
  +45 52 10 88 85

 • Danske Regioner

  ”Vi skal den sociale ulighed i sundhed til livs. Det er en af de vigtigste målsætninger for vores velfærdssamfund. Det kræver en fælles og målrettet forebyggelsesindsats, som Alliancen kan være med til at understøtte.”

  Danske Regioner

  Konsulent
  Rikke Gravlev Poulsen
  rgp@regioner.dk 
  +45 40 81 87 11

 • Dansk Selskab for Folkesundhed

  "Dansk Selskab for Folkesundhed arbejder for at mindske social ulighed i sundhed ved blandt andet at bidrage til at udvikle og understøtte metoder til at forbedre vilkårene for både udsatte grupper og den brede befolkning. Vi udarbejder positionspapirer på aktuelle folkesundhedsproblematikker med fokus på ulighed i sundhed, som tager udgangspunkt i aktuelle videnskabelige data og solid praksiserfaring og anerkender den parallelle og gensidige udvikling, der sker mellem forskning og praksis."

  Dansk Selskab for Folkesundhed

  Formand
  Nana Folmann Hempler
  nana.folmann.hempler@regionh.dk
  +45 40 73 25 91


 • Dansk Sygeplejeråd

  ”Ulighed i sundhed er et voksende problem i Danmark og vil vi ændre dette, kræver det at vi tænker nyt og anderledes. Sygeplejersker og sundhedsplejersker arbejder i alle dele af sundhedsvæsenet og bidrager gerne til at sikre mere lighed i sundhed.”

  Dansk Sygeplejeråd

  Konsulent
  Maria Cecilie Kjeldsen
  mak@dsr.dk 
  +45  46 95 42 17
  +45  23 49 99 47

 • Danske Tandplejere

  ”Ulighed i tandsundhed er udbredt og ubarmhjertigt, og hver eneste dag møder tandplejerne mennesker, der er voldsomt påvirket af dårlig tandsundhed. Danske Tandplejere arbejder for at fremme forebyggende tandpleje og fokus på gode vaner. Sunde tænder starter med den daglige tandbørstning, som er mindst lige så vigtig som besøg på tandklinikken.”

  Danske Tandplejere

  Formand
  Elisabeth Gregersen
  egr@dansktp.dk

 • DASAM - Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

  "Arbejde og sundhed hænger sammen. At være tilknyttet arbejdsmarkedet kan være gavnligt for både fysisk og psykisk helbred, men på nogle arbejdspladser udsættes man for fysiske, psykiske, ergonomiske, kemiske eller biologiske påvirkninger, som kan skade helbredet. At være uden arbejde kan også skade fysisk og psykisk helbred. DASAM arbejder på et videnskabeligt baseret grundlag med at hjælpe helbredsudfordrede mennesker på arbejdsmarkedet, og på at fremme inkludering og forebyggelse af sygdom og mistrivsel i arbejdsmiljøet.
  Vi ønsker et rummeligt arbejdsmarked og et godt sundhedsmiljø på arbejdspladserne – et arbejdsmiljø, hvor sundhedsfremmende indsatser er integreret naturligt og meningsfyldt i arbejdsfunktionen."

  DASAM - Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

  Læge og sekretær i DASAM
  Margrethe Bordado Sköld
  margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk   • Danske Bioanalytikere

  Danske Bioanalytikere

  ”Danske Bioanalytikere arbejder for borgeres lige adgang og mulighed for kvalitetssikret diagnostik uafhængig af deres indkomst, adresse, sygdomsbillede, alder, etnicitet og køn, - med viden om, at faktorerne har betydning for de diagnostiske værdier, når der skal udredes, diagnosticeres og monitoreres.”

  Danske Bioanalytikere

  Faglig Chef
  Jane Fyhn
  +45 50 42 98 00
  jfy@dbio.dk 

 • DEFACTUM

  "DEFACTUM arbejder med forskning og udvikling og søger at mindske social ulighed i sundhed. DEFACTUM laver befolknings- og populationsundersøgelser, der blandt andet giver et vidensgrundlag om ulighed i sundhed. DEFACTUM forsker i social ulighed i nuværende sundhedstilbud og i indsatser, der kan mindske ulighed i sundhed.
  Viden er en forudsætning for at kunne tilpasse vores indsatser i alle dele af sundhedsvæsenet og i samfundet generelt, så de bidrager til at mindske social ulighed i sundhed. DEFACTUM arbejder ud fra et helhedsperspektiv og har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College og hospitaler og kommuner i Region Midtjylland."

  DEFACTUM

  Forskningsleder, ph.d.
  Thomas Maribo
  thomar@rm.dk 
  +45 21 45 24 70

 • DGI

  ”Idrætsfællesskaber er en væsentlig del af løsningen for at sikre, at alle borgere får de bedste muligheder for leve et sundt liv. Idræt sammen med andre mennesker forbedrer borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed.”

  DGI

  National programleder
  Jens Sune Jakobsen
  jens.sune.jakobsen@dgi.dk  
  +45 27 26 04 65

 • Diabetesforeningen

  ”Der er brug for et opgør med den skæve fordeling af sundhed og sygdom. Alt for mange mennesker med diabetes bliver tabt i sundhedsvæsenet og får ikke den behandling eller støtte, de har brug for og krav på. Diabetesforeningen ønsker, at der sættes ind overfor de mekanismer, der skaber ulighed i sundhed og håber at arbejdet i Alliancen kan være med til at understøtte dette.”

  Diabetesforeningen

  Chef for Politisk Sekretariat
  Ane Eggert Jackson
  aej@diabetes.dk 
  +45 63 12 90 19

 • DIF - Danmarks Idrætsforbund

  ”Foreningsidrætten kan og skal spille en nøglerolle i forhold til danskernes sundhed. At dyrke motion i fællesskab med andre giver ikke bare fysisk velvære, men er også fantastisk for den mentale form. Der er plads til alle i idrætsforeningernes fællesskaber. Det er et af de få steder, hvor den arbejdsløse og direktøren mødes på lige vilkår. Hvor intro- og ekstroverte hygger sig sammen, og hvor det forpligtende fællesskab også formår at få dem med, som ellers har svært ved at forlade sofaen. Alle har godt af at dyrke idræt, og der skal ikke meget til, før man ser markante positive gevinster på alle områder. Især for den gruppe af mennesker, som af sociale årsager er udfordret i forhold til sundheden”.

  DIF - Danmarks Idrætsforbund

  Udviklingschef
  Karin Ingemann
  kim@dif.dk 
  +45 23 23 61 29

 • EN AF OS

  ”Siden 2016 har EN AF OS beskæftiget sig med ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser og gennemført undersøgelser om temaet blandt personer med egne erfaringer med psykiske lidelser og fagligt personale. Det er efterhånden velkendt, at mennesker med svær psykisk lidelse risikerer at dø 15-20 år før alle andre. Årsagerne er komplekse, men i EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos personalet ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette hjælp til deres sundhedsudfordringer.”

  EN AF OS

  Projektmedarbejder
  Louise Hornbøll
  lhor@sst.dk

  +45 24 97 70 13

 • Epilepsiforeningen

  "Socioøkonomisk forskning initieret af Epilepsiforeningen efter medlemshenvendelser har dokumenteret geografisk ulige fordeling af epilepsidiagnoser mellem landsdele og kommuner i Danmark. En fordeling som burde være lige. Yderligere forskning i uligheder ved regionernes og kommunernes epilepsiindsats er iværksat til brug for indsatsen med at sikre lige adgang til udredning, behandling og rehabilitering"

  Epilepsiforeningen

  Politisk konsulent
  Finn Obbekær 
  Finn@epilepsiforeningen.dk 
  +45 42 94 13 31  

 • Fagligt Selskab for Kliniske Diætister

  "Ulighed i sundhed er i øjenfaldende og omlægning af kostvaner til et sundere liv, er en krævende opgave for den enkelte, uanset uddannelse eller økonomi, og det kalder derfor på en indsats og hjælp fra flere aktører. Diætister er en hovedaktør, når der er behov for at styrke den enkeltes sundhed indenfor ernæringsområdet, men adgangen til vejledning af en klinisk diætist er mangelfuld for mange borgere og patientgrupper. FaKD er optaget af denne skævhed i landet og håber på, at vi i Alliancen kan skabe en national fælles sundheds- og ernæringsindsats af høj kvalitet".

  Fagligt Selskab for Kliniske Diætister

  Formand 
  Mette Theil 
  mp@diaetist.dk
  +45 26 85 59 78

 • Ergoterapeutforeningen

  ”Social ulighed i sundhed er et stort samfundsproblem og har store konsekvenser for de borgere, der ikke har de samme muligheder som andre for at udfolde deres livspotentiale. Vi ønsker at tage et ansvar for at mindske uligheden ved at afprøve nye løsninger, så alle borgere kan få det bedst mulige liv uanset livssituation. Den mest effektfulde forebyggelse er i barnets første leveår. Forebyggelse skal derfor tænkes ind i alle strukturelle samfundstiltag som kultur, miljø og familiepolitik f.eks. byrum, børnehaver og familiens hverdagsliv.”

  Ergoterapeutforeningen

  Public Affairs- og pressechef
  Mette Svalgaard
  msv@eft.dk 
  +45 53 36 49 84
   
  Formand
  Tina Nør Langager
  tnl@etf.dk

 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

  ”Social ulighed i sundhed rammer børn hårdest, da det er i barndommen fundamentet for et sundt liv skabes. Tidlig indsats for sårbare familier kan være med til at mindske uligheden. Derfor er vi med i alliancen mod social ulighed i sundhed.”

  Faglig Selskab for Sundhedsplejersker

  Næstformand
  Dorte Fischer
  dortefischer@fs10.dk 
  +45 61 46 31 54

 • Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

  "Mennesker med anden etnisk baggrund end dansk rammes hyppigere af social ulighed i sundhed. Folk flygter pga. krig, forfølgelse og tortur, som ofte betyder svær nedsat indlærings- og koncentrationsevne pga. posttraumatisk belastningsreaktion, og dermed vanskeliggøres integration. I Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje arbejder vi for et øget fokus på den enkelte patients livshistorie og konkrete situation for derigennem at øge de kulturelle kompetencer hos ansatte i sundhedsvæsenet. Det, mener vi, giver mere lige adgang til sundhed."

  Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

  Formand
  Marianne Østerskov 
  marianne.oesterskov@regionh.dk
  +45 3864 7014

 • Farmakonomforeningen

  "Farmakonomer møder borgere, som ikke har råd til den høje egenbetaling på medicin. Det er ikke rimeligt. Derfor vil vi arbejde for, at tilskudssystemet tilpasses, så ingen borgere bliver tvunget til at vælge mellem at købe mad eller nødvendig medicin.
  Mange af vores udsatte borgere bruger flere end fem forskellige slags medicin og har brug for ekstra rådgivning og hjælp. Farmakonomforeningen vil arbejde for at synliggøre udfordringerne med social ulighed i medicin."

  Farmakonomforeningen

  Afdelingschef for politik og kommunikation
  Bjørn Klinke
  bjk@farmakonom.dk 
  +45 26 77 26 40

 • FitforKids

  ”Den sociale nonprofitorganisation, FitforKids, er de svært overvægtige børns forening. I 14 år har vi arbejdet forskningsbaseret med at hjælpe børnefamilier, der kæmper med svær overvægt og inaktivitet til en sundere livsstil, mere livsmod og nye venskaber. Fordi svær overvægt rammer socialt meget skævt, er størstedelen af vores FitforKids-familier sårbare, socialt udsatte familier. FitforKids-programmet er videnskabeligt dokumenteret i et randomiseret kontrolleret studie på Rigshospitalet, udbredt til 25 kommuner og hvert år hjælper vi mere end 1000 familier. Alle vores 35 hold drives af lokale frivillige ildsjæle, og programmet, herunder vores Summer Camps, er helt gratis for familierne."

  FitforKids

  Programdirektør
  Mia Vejlgaard Just
  mia@fitforkids.dk  
  +45 70 70 29 20  

 • FOA

  ”FOAs medlemmer arbejder på mange af de store velfærdsområder inden for sundhed, ældre og børneområdet og oplever ulighed i sundhed på nærmeste hold. Samtidig er mange af vores medlemmer også selv udsat for ulighed i sundhed – FOA vil kæmpe for at rette op på disse skævheder.”

  FOA

  Chef for Fag og Politik
  Kasper Manniche
  kman@foa.dk 
  +45 46 97 24 15
  +45 51 24 40 83

 • Forskningsenheden for Almen Praksis

  ”Den praktiserende læge er tovholder for stort set alle patienter i et kompliceret sundhedsvæsen, og spiller dermed en afgørende rolle i forhold til at hjælpe patienter som af den ene eller anden grund kan betragtes som sårbare. De fire danske forskningsenheder for almen praksis forsker i almen praksis og snitfladerne til det øvrige sundhedsvæsen. Vi samarbejder på tværs af fagligheder for at skabe mere systematisk viden om sundhed. Aktiviteterne tager udgangspunkt i Dansk Selskab for Almen Medicins 10 pejlemærker, hvor et centralt fokus er at give mest til dem, som har størst behov for støtte, hjælp og behandling.”

  Forskningsenheden for Almen Praksis

  Ph.d.-studerende
  Amanda Sandbæk  
  amasa@ph.au.dk 
  +45 42 77 06 28 

 • Forum for Mænds Sundhed

  "Social ulighed i sundhed er uacceptabel. Når vi kombinerer social ulighed med køn, får vi dramatiske uligheder: De 25 pct mænd med den laveste indkomst lever 10 år kortere end den bedst stille fjerdedel. Kortuddannede, barnløse, single mænd klarer sig dårligst på alle sundhedsparametre og har ikke mindst en overdødelighed af kræft, hjertesygdomme og diabetes. Det er også dem, som sundhedsvæsnet betjener dårligst. Når vi skal bekæmpe social ulighed i sundhed - både somatisk og psykisk - må vi også inddrage køn. Derfor arbejder vi for, at vi her i landet implementerer WHO’s strategi for mænds sundhed som led i ulighedskampen".

  Forum for Mænds Sundhed

  Formand 
  Svend Aage Madsen 
  Svend.aage.lykke.madsen@regionh.dk 
  +45 26 21 28 51

 • GAME

  ”I GAME arbejder vi for at skubbe sundhed og trivsel i den rigtige retning ved at fjerne barriererne for idrætsdeltagelse. På den måde bidrager vi til, at flere børn og unge inkluderes i trygge og udviklende idrætsfællesskaber."

  GAME

  Innovation Officer
  Laura Bendix Pedersen
  lbp@game.ngo 
  +45 51 26 31 66

 • Fredericia Kommune

  ”Lighed i sundhed er et af de fire pejlemærker i Fredericia Kommunens nye Sundhedspolitik (juni 2021). Det betyder, at arbejdet for at skabe lige muligheder for et godt liv er i højsæde. I efteråret skal Sundhedspolitikkens visioner omsættes til virkelighed gennem handleplaner. Det er handleplanerne, der skal understøtte igangværende tiltag som f.eks. vores bæredygtighedsstrategi ”Fredericia for verdensmålene” og vores ”Strategi for Udsathed”, hvor vi på tværs af kommune og civilsamfund arbejder for at mindske udsathed. Handleplanerne skal også igangsætte nye tiltag - og her glæder vi os til at blive inspireret i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. ”

  Fredericia Kommune

  Sekretariatschef for Beskæftigelse og Velfærd
  Ditte Sofie Cramon 
  ditte.cramon@fredericia.dk 
  +45 50 16 81 54

 • Gigtforeningen

  Muskel- og skeletsygdom kan føre til store tab af livskvalitet, et forringet forsørgelsesgrundlag og social marginalisering.

  I Gigtforeningen kæmper vi for, at høj muskel- og skeletsundhed ikke skal afhænge af geografi, uddannelse, beskæftigelse eller pengepungens størrelse.

  Gigtforeningen

  Sundhedsøkonom
  Kathrine Marie Støvring Hammenfors
  KHammenfors@Gigtforeningen.dk
  +45 39 77 80 60

 • Hans Knudsen Instituttet

  "Alle fortjener et arbejdsliv. Hans Knudsen Instituttet er sat i verden for at hjælpe mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Uanset om barrieren er fysisk, psykisk eller social. Uanset om man er ung, midt i livet, sygemeldt eller på anden måde har svært ved at klare sig selv. Beskæftigelse er ikke altid målet – men alle har gavn af at få redskaberne til at mestre deres egen situation. Derfor har vi også fokus på at mindske social ulighed i sundhed, fordi en bedre helbredstilstand også betyder øget livskvalitet og funktionsevne.”

  Hans Knudsen Instituttet

  Udviklingschef
  Kirstine Rask Lauridsen
  kra@hki.dk
  +45 39 16 21 30

 • Hospice Forum Danmark

  ”Vi har veldokumenterede undersøgelser, der viser at der er stor geografisk ulighed i hvem, der kommer på hospice.
  Rigsrevisionen har påpeget en stor diagnosemæssig forskel på hvilke borgere, der tilbydes den specialiserede palliation.
  Kritikken er helt relevant, da 94-96 procent af de borgere vi har i hospicesengene er kræftpatienter.
  Vores arbejdsindsats går dels på at understøtte initiativer, der lokalt kan afhjælpe den geografiske ulighed. I forhold til den diagnosemæssige ulighed har vi til Sundhedsstyrelsen fremsendt tilbud om løsningsmodeller, der målretter sig ikke kræftpatienter.
  Så kæmper vi vedvarende for at oplyse, at hospice er for alle med behov, og det er gratis.”

  Hospice Forum Danmark

  Formand
  Olav Nørgaard
  on@hospice.dk
  +45 29 44 54 38

   

   

 • Hjerteforeningen

  ”For mange hjertepatienter følger der et rehabiliteringsforløb efter endt behandling. Desværre får alt for få patienter den rette rehabilitering. Det gælder særligt de ressourcesvage og socialt udsatte patienter. Derfor arbejder Hjerteforeningen målrettet for at mindske den sociale ulighed i sundhed ved at arbejde for, at alle patienter får det rette rehabiliteringstilbud efter en hjertesygdom”.

 • Hjerneskadeforeningen

  "Borgere med kognitive udfordringer, oplever ofte et socialvæsen og et sundhedssystem som er uforståeligt for dem. Det giver ulighed og risiko for manglende eller ufuldstændig behandling. Vi skal sammen arbejde for at alle, også borgere med funktionsnedsættelse, får social lighed i sundheden."

  Hjerneskadeforeningen

  Direktør 
  Morten Lorentzen
  morten@hjerneskadeforeningen.dk
  +45 20 26 01 38

 • Hus Forbi

  ”Foreningen Hus Forbi er ikke kun en avis, men også et fællesskab for og af socialt udsatte og hjemløse. Vi er et talerør for dem der typisk ikke kommer til orde i medierne, og skaber debat om den ulighed i sundhed som de oplever, både fysisk og psykisk. Ved at skabe mere stabilitet for vores medlemmer gennem blandt andet beskæftigelse og socialt netværk, forebygger og kompenserer vi for den ulighed i sundhed som de lever med dagligt.”

  Hus Forbi

  Sekretariatsleder
  Lærke Demant-Ladefoged
  laerke@husforbi.dk 

 • Human Health - Syddansk Universitet

  "Human Health er SDU's platform for interdisciplinær forskning i sociale og humanistiske faktorer for vellykket sundhedskommunikation og sundhedsintervention. I Human Health samarbejder mere end 60 forskere på tværs af humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab om at fremme sundhed og reducere ulighed i sundhed ved at skabe og implementere praksisbaseret viden om vellykket sundhedskommunikation i det danske sundhedssystem."

  Human Health - Syddansk Universitet

  Forskningschef og leder af Human Health
  Anna Paldam Folker
  anpf@sdu.dk 
  +45 65 50 78 60

 • Ikast-Brande Kommune

  ”Ikast-Brande Kommune har fokus på at skabe og understøtte alsidige, inkluderende og forpligtende fælleskaber. Meningsfulde fællesskaber er for mange er det bedste middel til at reducere social ulighed i sundhed, og uligheden skal reduceres! Vi har brug for at prioritere og udvikle vores sundheds- og trivselsfremmende indsatser, og derfor er vi en del af alliancen.”

  Ikast-Brande Kommune

  Udviklingskonsulent
  Anne Sofie Urup-Madsen
  Ansum@ikast-brande.dk
  Tlf.: +45 99 60 31 80

 • IGL - Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler

  "I et velfærdssamfund som det danske skal ingen borgere gå fra apoteket uden den nødvendige medicin, fordi de ikke har råd til at betale. Rimelige priser på lægemidler, kombineret med en social reform af medicintilskudssystemet, vil være et vigtigt led i at bekæmpe social ulighed i sundhed. Alle borgere skal have lige adgang til en effektiv behandling. Det vil vi gerne være med til at sikre som en del af alliancen.”

  IGL - Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler

  Direktør
  Peter Jørgensen  
  Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler 
  +45 30 35 36 03 

 • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

  "Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet arbejder for at fremme folkesundheden. Sundhed skabes gennem hele livet – og skal håndteres i alle sammenhænge – både i og uden for sundhedsvæsenet."

  Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

  Professor 
  Helle Terkildsen Maindal 
  Htm@ph.au.dk 
  +45 25 46 23 30 

 • Institut for Folkesundhed, Afdeling for social medicin, Københavns Universitet

  ”Med særlig fokus på social ulighed, forsker vi på Afdeling for Social Medicin i de sociale, psykosociale, psykologiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og funktionsevne over livsløbet, samt i de socioøkonomiske konsekvenser af sygdom og funktionsevnetab. Vi arbejder med komplekse interventioner for at udvikle indsatser mod vigtige samfundsmæssige problemer og vi analyserer kliniske og sociale sundhedskonsekvenser af større politiske ændringer og interventioner.”

  Institut for Folkesundhed, Afdeling for social medicin, Københavns Universitet

  Afdelingsleder og professor
  Rikke Lund 
  rilu@sund.ku.dk
  Tlf.: +45 35 32 79 92

 • Jordemoderforeningen

  "Ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten. De kommende forældre vil deres barn det bedste og er motiverede og opmærksomme på egen og det kommende barns sundhed. Graviditet og tiden med det spæde barn er et åbent vindue til tidlig forebyggelse, der kan styrke familien hele livet."

  Jordemoderforeningen

  Formand
  Lis Munk
  lim@jordemoderforeningen.dk 
  +45 28 57 32 10

 • Julemærkefonden

  "Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere.Ingen børn fortjener en hverdag fyldt med ensomhed og ondt i maven."

  Julemærkefonden

  Direktør
  Søren Ravn Jensen
  soren.ravn.jensen@julemaerket.dk 
  +45 33 13 37 45
  +45 24 29 29 04

 • Kirkens Korshær

  "Siden 1912 har Kirkens Korshær – med udgangspunkt i folkekirkelige værdier - hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark. Mennesker, der kæmper med hjemløshed, misbrug, psykisk og fysisk sygdom, ensomhed og fattigdom. Udsatte mennesker i Danmark har svære livsvilkår og kæmper med et ringere helbred end andre – både fysisk og psykisk. Det er blandt andet derfor vi driver sundheds- og stofindtagelsesrum eller har udkørende sundhedspersonale. Vi hjælper dagligt mennesker med at møde basale behov som mad, bad, omsorg. Vi giver nærvær og ly for natten til hjemløse eller hjælper sårbare børnefamilier med vinterjakker, fællesskab og livsmestring."

  Kirkens Korshær

  Chef for presse, politik og analyse
  Jeanette Ellen Bauer 
  j.bauer@kirkenskorshaer.dk 
  +45 52 88 18 00

 • KL

  ”Kommunernes medarbejdere i sundhedsplejen, jobcenteret, hjemmeplejen, borgercenteret, børnehaven og på skolen møder den sociale ulighed i sundhed i mange afskygninger, og de gør hver dag deres bedste for at mindske den. Men den sociale ulighed i sundhed udspringer af mange og komplekse faktorer, og den enkelte lærer, SOSU-hjælper eller sagsbehandler kan ikke løse udfordringen alene. Med alliancen håber vi på at skabe et endnu tættere samarbejde mellem aktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Vi er nødt til at finde løsninger både det strukturelle og det individuelle niveau – og vi er nødt til at gøre det sammen på tværs af sektorer og fagligheder.”

  KL

  Chefkonsulent
  Lisbeth Holm Olsen
  llo@kl.dk 
  +45 33 70 38 34
   
  Specialkonsulent
  Astrid Christine Jensen-Kanstrup
  acj@kl.dk 
  +45 33 70 35 22

 • Kost og Ernæringsforbundet

  "Kost og ernæring spiller en vigtig rolle i forhold til et sundere liv. Virkeligheden er, at der ikke er lige adgang i forebyggelsestilbud og til behandling, når sygdom melder sig. De ernæringsprofessionelle arbejder for at skabe gode hverdagsvaner, og for at yde den rette hjælp og vejledning. Vi mener, at sundhed er en ret for alle, og derfor er vi med i alliancen."

  Kost og Ernæringsforbundet

  Sundhedspolitisk konsulent 
  Mie Lauwersen 
  mla@kost.dk 
  +45 31 63 66 00 
  +45 31 63 66 07

 • Klinisk Forskningsafdeling Amager Hvidovre Hospital

  ”Vi skal insistere på at sætte den sociale ulighed i sundhed på dagsorden, også på forskningsområdet. Vi har brug for at styrke vores viden om effekter og implementering, og det lykkes kun, hvis vi i forskningen inddrager de patienter, borgere og sundhedspersonale, som i dag mærker uligheden. Vi er derfor med i Alliancen for at sikre den rigtige viden, og at den viden kommer frem til dem, der skal beslutte.”

  Klinisk Forskningsafdeling Amager Hvidovre Hospital

  Forskningschef & Professor
  Ove Andersen
  Ove.andersen@regionh.dk
  +45 38 62 33 35

 • Kræftens Bekæmpelse

  ”De seneste års markante fremskridt på kræftområdet har ikke gavnet alle lige meget – og uligheden er steget. Kræftens Bekæmpelse ønsker at løfte overlevelsen for alle kræftpatienter og sammen med partnerne i alliancen at være med til at udvikle indsatser i forebyggelse og sundhedsvæsenet, som kan komme alle til gavn.”

  Kræftens Bekæmpelse

  Chefkonsulent
  Heidi Smollerup Rasmussen
  hsmr@cancer.dk 
  +45 30 38 23 19

 • Landdistrikternes Fællesråd

  ”Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at sikre, at alle borgere i landdistrikterne har lige adgang til sundhedsydelser sammenholdt med resten af befolkningen, og at de modsvarer borgernes behov. Der er geografiske forskelle i sundhedstilstanden mellem land og by, men denne forskel har også en social slagside. Derfor er ulighed i sundhed i et socialt og geografisk perspektiv et vigtigt fokusområde for Landdistrikternes Fællesråd, som vi gennem Alliancen kan være med til at understøtte.”

  Landdistrikternes Fællesråd

  Public Affairs Konsulent 
  Signe Lauge Bach 
  sba@landdistrikterne.dk 
  +45 53 85 01 29

 • Lev – livet med udviklingshandicap

  "Lev – livet med udviklingshandicap arbejder for mennesker med udviklingshandicap, som er ramt af massiv ulighed i sundhed og derfor lever 15 år kortere end gennemsnitsdanskeren.

  Vi har fokus på forebyggelsen og opsporing gennem tilgængelige screeningsproblemer og opsøgende sundhedstjek"

  Lev – livet med udviklingshandicap

  Politisk konsulent
  Thomas Holberg 
  th@lev.dk 
  +45 31 79 61 48  

 • LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

  "Alt for mange socialt udsatte borgere lider af alvorlige sundhedsproblemer. Det hæmmer deres livskvalitet og nedsætter deres levealder markant.
  LOS, der repræsenterer ca. 500 ikke-offentlige sociale tilbud, vil samarbejde om at finde nye løsninger på udfordringerne. Ved at erfaringsudveksle og inspirere hinanden kan vi i fællesskab tage et vigtigt skridt mod større lighed i sundhed for alle.”

  LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

  Kommunikationskonsulent
  Poul-Louis Bøving Larsen 
  pbl@los.dk 
  +45 92 82 38 87 

 • Lungeforeningen

  "I Lungeforeningen er vi optaget af at øge den sociale lighed i Danmark. Forekomsten af KOL er dobbelt så høj blandt danskere med ingen eller kort uddannelse i forhold til danskere med videregående uddannelser. Samtidig er forekomsten af astma 50 pct. højere blandt danskere med ingen eller kort uddannelse i forhold til danskere med længere uddannelse. Derfor arbejder vi for en bedre og mere systematisk indsats for mennesker med lungesygdomme, som vil reducere den sociale ulighed i forhold til bl.a. dødelighed. En vigtig komponent i denne indsats er at sikre sunde lunger livet igennem, via forebyggelse, tidlig opsporing, og tilbud om optimal behandling - også når der er behov for palliativ pleje.”

  Lungeforeningen

  Administrations- og udviklingschef
  Matilde Rømer
  mr@lunge.dk 
  Tlf. +45 61711856


  Chefanalytiker
  Jeppe Krag
  jk@lunge.dk 
  Tlf. +45 30636651

 • Lægeforeningen

  ”Ulighed i sundhed rammer særligt de kortuddannede og lavtlønnede, der gør mindre brug af sundhedsvæsenet og får ringere behandling, når de henvender sig. Sådan skal det ikke være, og derfor vil Lægeforeningen sammen med partnerne i alliancen kæmpe for, at uligheden i sundhed reduceres.”

  Lægeforeningen

  Konsulent
  Cecilia Lawson Vinje
  clv@dadl.dk 
  +45 35 44 82 22
  +45 21 77 34 50

 • Lægemiddelindustriforeningen

  ”Den sociale ulighed i sundhed er et stigende problem, som kræver en fælles indsats, hvis vi skal den livs. Vi skal sikre, at alle har lige adgang til effektiv behandling uanset hvem de er og hvor de bor, og at fremskridt på sundhedsområdet kommer alle til gode.”

  Lægemiddelindustriforeningen

  Sundhedspolitisk chefkonsulent
  Louise Broe 
  lbr@lif.dk
  +45 39 27 60 60 
  +45 39 15 09 39

 • Mødrehjælpen

  ”Alle børn har ret til en god start på livet. Ulige livschancer betyder, at det ikke er virkeligheden for alle. Familierne skal hjælpes på vej, så fattigdom, vold, ensomhed og usunde mønstre brydes, og alle børn får mulighed for et trygt og udviklende børneliv.”

  Mødrehjælpen

  Politisk Konsulent
  Clara Albeck Japsen
  cja@moedrehjaelpen.dk 
  +45 20 65 80 47

 • Nationalt Center for Overvægt

  ”Alle danskere skal have lige muligheder for at øge deres sundhed, trivsel og livskvalitet.

  Overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem adfærdsmæssige, samfundsmæssige, kulturelle, politiske, socioøkonomiske, psykologiske og genetiske faktorer. Overvægt og svær overvægt forekommer oftere hos personer med lav socioøkonomisk status – personer, der også oftere rammes af forskellige sygdomme og udfordringer – både fysiske, psykiske og sociale. Vi stiller vores viden til rådighed i alliancen og projektsamarbejder, og vi sætter fokus på ulighed i sundhed i vores formidling. Hvis danskernes sundhed og trivsel skal højnes, er det afgørende, at vi arbejder holistisk og på tværs. Ingen kan vende udviklingen alene."

  Nationalt Center for Overvægt

  Kommunikationsrådgiver
  Jane Hagelskjær
  Tlf.: 2155 4720
  Mail: janehagelskjaer@ncfo.dk 

  Lægefaglig leder
  Jens Meldgaard Bruun
  Tlf.: 5094 5547
  Mail: jensmeldgaardbruun@ncfo.dk • Novo Nordisk Fonden

  ”Overvægt blandt børn i førskolealderen varierer fra 8 % i Gentofte til 28 % i Ishøj. Det er social ulighed i sundhed. Der er brug for handling for at udligne disse forskelle. Det er motivationen for, at Novo Nordisk Fonden går ind i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed med et fokus på forebyggelse af overvægt hos børn".

  Novo Nordisk Fonden

  Project Manager 
  Maja Lund
  +45 35276561

 • Nyreforeningen

  "I Danmark er det et bærende princip, at alle i samfundet skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. I praksis er det dog sådan, at især patienter med lavere socioøkonomisk status oplever ulighed i adgang til sundhedsydelser. Patienters viden fremhæves som vigtig i forhold til at navigere mellem mulige ydelser i sundhedsvæsenet. Derfor ønsker vi i Nyreforeningen at bidrage til at mindske uligheden i sundhed for patienter med nyresygdom ved at øge fokus på information og vejledning, især målrettet udsatte grupper."

  Nyreforeningen

  Lisbeth Skovly Nielsen
  lisbethskovlynielsen@gmail.com
  +45 22 95 05 06

 • Osteoporoseforeningen

  ”Osteoporose er en folkesygdom, som rammer mænd og kvinder i hele landet, på tværs af geografi og social status. Op mod 500.000 danskere har sygdommen uden at vide det, og kun 172.000 har fået stillet diagnosen. For vi mangler systematisk opsporing, forebyggelse og behandling af osteoporose, og mange med sygdommen er overladt til sig selv.

  Osteoporoseforeningen arbejder for, at færre får osteoporose, og at mennesker med sygdommen får et bedre liv, uanset hvor i landet man bor, og hvem man er."

  Osteoporoseforeningen

  Sekretariatschef
  Camilla Nissen Toftdal 
  +45 71 79 64 14 • Pension Danmark

  ”Ulighed i sundhed er et stort problem. Derfor har PensionDanmark en sundhedsordning, der hjælper medlemmerne i forbindelse med både alvorlige og mindre alvorlige lidelser – det sidste for at forebygge at småskavanker bliver til alvorlige helbredsproblemer. Det bidrager til at mindske uligheden i sundhedssystemet. Med alliancen kan vi forhåbentlig nå endnu længere.”

  Pension Danmark

  Direktør
  Marianne Fussing Ørsted
  mfc@pension.dk 
  +45 33 74 80 07
  +45 22 78 75 01

 • Professionshøjskolen Absalon

  "Forskningsgruppen ”Ulighed i sundhed” arbejder med anvendelsesorienteret forskning, som institutionel praksis, som mødet med patienterne og borgerne, og med de sociale betingelser for menneskers sundhed.”

  Professionshøjskolen Absalon

  Docent - Ph.d.
  Heidi Myglegård Andersen
  hean@pha.dk 
  +45 72482659

 • Projekt S

  ”Alle har ret til et godt selvværd! Derfor ønsker Projekt S at være en forebyggende og systemforandrende indsats, hvor det overordnede formål er at skabe bedre vilkår for et styrket mentalt helbred for børn og unge, uanset baggrund. Vi arbejder på at mindske uligheden ift. den mentale sundhed".

  Projekt S

  Stiftere af PROJEKT S
  Linn Tornholm & Vicky Kornblit
  info@projekts.dk
  +45 61 51 92 25

 • Psykiatrifonden

  "I Psykiatrifonden kæmper vi for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide. Desværre lever mennesker med psykisk sygdom i gennemsnit 15-20 år kortere end mennesker uden psykisk sygdom. Det kan blandt andet forklares manglende systematisk opsporing og forebyggelse, mangelfuld behandling af samtidig psykisk og fysisk sygdom og fordomme og uvidenhed, også blandt fagpersoner. Ulighed i sundhed er meget markant for mennesker med psykisk sygdom."

  Psykiatrifonden

  PA til direktøren
  Simone Schack Tonnesen
  st@psykiatrifonden.dk 
  +45 20 55 52 40

 • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

  "Der kan være lang vej fra et liv som socialt udsat til sundhedssystemets gængse tilbud til mennesker med livstruende sygdomme. REHPA er Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme. Samtidig arbejder vi for at styrke koordinering og sammenhæng mellem rehabilitering og palliation. Vi bidrager igennem forskning og formidling til, at sundhedstilbud tager hensyn til den sociale ulighed i sygdom, vi ved findes også blandt mennesker med livstruende sygdom."

  REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

  Videnscenterchef, overlæge, ph.d.
  Ane Bonnerup Vind
  ane.bonnerup.vind@rsyd.dk
  +45 21 46 23 90

 • Rådet for Socialt Udsatte

  "Sundhed er helt fundamentalt for menneskers mulighed for at leve et godt liv. Dårligt helbred og smerter giver lavere livskvalitet og fører til tidlig død. Mennesker i udsatte positioner lever i gennemsnit 19 år kortere end resten af befolkningen. Alt for mange oplever ikke at få den nødvendige behandling i et sundhedsvæsen, der kan have svært ved at hjælpe patienter med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Derfor er arbejdet mod ulighed i sundhed helt centralt for Rådet for Socialt Udsatte."

  Rådet for Socialt Udsatte

  Politisk konsulent
  Laura Kofod
  lauk@udsatte.dk
  +45 41 85 10 64

 • Social Sundhed - Brobyggere i sundhedsvæsenet

  "Fremtidens sundhedsprofessionelle arbejder frivilligt i foreningen Social Sundhed, for at være med til at bekæmpe ulighed i sundhed. Hver dag ledsager og støtter vi mennesker, der har svært ved at benytte og få gavn af kontakten med vores fælles sundhedsvæsen. Samtidigt opnår vi viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden. Der er brug for en forandring i sundhedsvæsenet, der kommer nedefra."

  Social Sundhed - Brobyggere i sundhedsvæsenet

  Landsformand
  Kristina Louise Bliksted
  klb@socialsundhed.org
  +45 22 41 59 14

 • Scleroseforeningen

  "Mennesker med en alvorlig, fremadskridende kronisk sygdom som sclerose er i kontakt med mange aktører på tværs af sygehuse, specialhospitaler, praksisområde og kommunale forvaltninger. I dag er det alt for ofte overladt til den enkelte patient at navigere, koordinere og skabe sammenhæng i sit patientforløb. Det kræver ressourcer ikke alle har. For Scleroseforeningen er det en mærkesag, at der sker en styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorgrænser og forvaltningskel, så sammenhængende patientforløb af høj kvalitet kommer alle patienter til gode."

  Scleroseforeningen

  Presseansvarlig
  Gitte Rudbeck
  gru@scleroseforeningen.dk 
  +45 22 73 23 18 

 • Socialt Lederforum

  ”Danskerne bliver generelt sundere og sundere. Men handicappede, psykisk syge og socialt udfordrede borgere halter gevaldigt efter. Den gennemsnitlige levealder for denne gruppe er stadig 15-20 år lavere end for de fleste andre. Socialt Lederforum er i løbende dialog med foreningens medlemmer, samarbejdspartnere, politikere og øvrige interessenter på området. Hvordan kan vi sammen bedst arbejde på at bekæmpe denne ulighed og forbedre sundheden bredt, så det også smitter af på mennesker med sociale, psykiske og fysiske vanskeligheder?”

  Socialt Lederforum

  Direktør
  Bo Mollerup
  bomo@socialtlederforum.dk
  +45 40456242

 • Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA)

  "Et godt liv med diabetes – et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne valg. Det er det, vi i Steno Diabetes Center Aarhus arbejder for kan blive alle diabetespatienter til dels. Men alle har ikke de samme forudsætninger, og vi ved, at det skaber ulighed i sundhed – også i diabetesbehandling og forebyggelse. Flere indsatser, mere viden om og flere samarbejder mellem parter med fokus på ulighed i sundhed er derfor en væsentlig præmis for at indfri vores overordnede vision."

  Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA)

  Stabschef
  Helle Hygum Olsen
  helols@rm.dk 

  +45 42 17 79 92 

 • Steno Diabetes Center Copenhagen(SDCC)

  "Basale levevilkår er med til at forme mulighederne for at leve et godt liv, trods tilstedeværelsen af kronisk sygdom som diabetes. Vores ansvar er at tilrettelægge vores arbejde, så flest mulige får et godt udbytte - uanset social baggrund og livsomstændigheder. Vi samarbejder på tværs af sektorer og fagligheder for at skabe bedre betingelser for personer med diabetes, deres pårørende og borgere i risiko."

  Steno Diabetes Center Copenhagen(SDCC)

  Sundhedsfremmechef
  Morten Hulvej Rod
  morten.hulvej.rod@regionh.dk
  +45 28 51 51 21

 • Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

  "Dem med størst behov skal have mest støtte"

  "Region Sjælland har både den største forekomst af diabetes samt vækst i antallet af nye tilfælde i Danmark. Samtidig har regionen en høj andel af sårbare patienter, og vi har derfor et specielt fokus på denne gruppe borgere."

  "I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi skaber derfor målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats."

  "Vores mål er at minimere ulighed i sundhed."

  Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

  Programchef: Sårbare og Forebyggelse
  Peter Bindslev Iversen
  peiv@regionsjaelland.dk

 • Sund By Netværket

  "Ulighed i sundhed er en dagsorden der optager Sund By Netværkets medlemskommuner; særligt igennem de muligheder de har for at lave strukturelle tiltag, der rammer alle uanset deres sociale status. Fx via skolen, sundhedsplejen, kommunale arbejdspladser og byplanlægning. Derfor arbejder Sund By Netværket for forståelsen af, at sundhedsfremme og forebyggelse skal ind som en tværgående prioritering på tværs af alle forvaltningsområder. Ligeledes arbejder vi for, at man i endnu højere grad inddrager den kæmpe ressource, som borgerne selv, deres netværk og hele civilsamfundet rummer. Netop fordi alle borgere ikke passer lige godt til en fast standard, skal vi skabe plads til, at vi løbende kan skabe løsningerne sammen med borgerne – dét gør vi i Sund By Netværkets tværkommunale indsatser."

  Sund By Netværket

  Sekretariatschef
  Charlotte Iisager Petersen 
  cip@sundbynetvaerket.dk
  +45 24 80 45 03

 • Tandlægeforeningen

  ”Social ulighed i sundhed slår hårdt igennem i tænderne.
  I dag betaler danskerne mere end 80 procent af tandlægeregningen selv, og det er for dyrt for de syge, socialt udsatte og lavtlønsgrupperne. Undersøgelser viser, at de har flere problemer med tænderne og går sjældnere til tandlæge end resten af befolkningen. Det skaber en ond cirkel med flere tandproblemer og lavere livskvalitet. Tandlægeforeningen arbejder for at bekæmpe social ulighed i tandsundhed. Løsningerne er bl.a. at sænke den høje brugerbetaling hos tandlægen, indføre tilskudsordninger for særligt udsatte grupper samt at arbejde med forebyggelse og gode tandplejevaner i hele befolkningen.”

  Tandlægeforeningen

  Kommunikationschef
  Charlotte Bender
  cbe@tdl.dk 
  +45 24 59 04 69

 • Universitetsklinik for Kræftscreening, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland

  "Screening for kræft er et tilbud, som borgeren kan til- eller fravælge. Den veldokumenterede sociale ulighed i deltagelse tyder på, at fravalget ikke altid sker på et informeret grundlag. Med projekterne om social ulighed i kræftscreening tilstræber vi at udvikle screeningsprogrammerne, så deltagelse bliver et enkelt valg for alle, der ønsker at blive screenet."

  Universitetsklinik for Kræftscreening, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland

  Seniorforsker ved Afdeling for Folkeundersøgelser 
  Mette Bach Larsen
  metbacla@rm.dk 
  +4578420265.

 • Vidensråd for Forebyggelse

  ”Den sociale ulighed i sundhed virker fra vugge til grav. Derfor skal forebyggelse af uligheden sættes i gang så tidligt som muligt og tænkes ind i alle de sammenhænge, hvor borgeren er i kontakt med systemet. I Vidensråd for Forebyggelse inddrages ulighedsperspektivet konsekvent i alle de sundhedstemaer, vi arbejder med.”

  Vidensråd for Forebyggelse

  Sekretariatschef
  Kirstine Krogholm
  kkr.vff@dadl.dk
  +45 35 44 82 72

 • VID - Netværk for viden og kompetencer i almen praksis

  ”VID er et nationalt netværk, som skal bygge bro mellem forskning og almen praksis. VID’s formål er at samle, omsætte og implementere viden og værktøjer til kvalitetsudvikling i almen praksis samt evaluere implementeringsindsatser i almen praksis. Netværket består af forsknings-, kvalitetsudviklings- og efteruddannelsesorganisationer.
  VID understøtter systematisk vidensdeling både nationalt, regionalt samt til de enkelte læger og praksis og igennem flere former for tiltag, som undervisningstilbud, vejledninger og audits.
  VID har fokus på rettidig opsporing af alvorlig sygdom, almen praksis rolle i forløbet efter behandling for en livstruende sygdom, samt hvordan almen praksis kan bidrage til at reducere ulighed i sundhed.”

  https://www.vidap.dk/

  VID - Netværk for viden og kompetencer i almen praksis

  Faglig konsulent og postdoc
  Linda Aagaard Rasmussen
  linda.rasmussen@ph.au.dk 
  +45 87 16 83 69

 • Ældre Sagen

  "Ulighed i sundhed følger en hele livet. I disse år taler vi om sund aldrig og det demografiske træk på sundheds- og plejeydelser. Vi taler ikke så meget om forskellene i forbruget af sundheds- og hjemmeplejeydelser for ældre mennesker. Vi kan ikke tale om sund aldrig og demografi uden at medtage social ulighed som en afgørende faktor.
  Ældre Sagen arbejder for at alle har ret til et godt liv - hele livet. Derfor skal vi også stå sammen om et at bekæmpe uligheden."

  Ældre Sagen

  Seniorkonsulent
  Rikke Hamfeldt 
  rh@aeldresagen.dk
  +45 33 96 87 77

 • Aalborg Kommune

  "Aalborg Kommune har igennem en årrække prioriteret arbejdet mod ulighed i sundhed højt. Ulighed indgår som et centralt element i kommunens sundhedspolitik, og der arbejdes for at skabe mere lighed i sundhed indenfor alle velfærdsområderne. Det gør vi dels ved at prioritere det forbyggende arbejde inden for, og på tværs af, forvaltningsområderne, og dels gennem specifikke indsatser rettet mod de grupper, der mærker konsekvenserne af den sociale ulighed, fx borgere uden for arbejdsmarkedet, unge uden for uddannelse og borgere med psykiske vanskeligheder mv."

  Aalborg Kommune

  Leder
  Torben Krogh Kjeldgaard  
  Torben.k.kjeldgaard@aalborg.dk  
  +45 99 31 19 16

 • .

Den officielle tid for Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed er slut med udgangen af 2023. Det er derfor ikke længere muligt at blive optaget som partner i alliancen. 

I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har vi en fælles vision

Den sociale ulighed i sundhed er øget. Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv, vi lever, alt efter hvilken position i samfundet vi har. Det ønsker vi at lave om på.

> Se vision og målsætninger